Лекции по математика на Димитър Цветков

Математически анализ - част 1

Граница и непрекъснатост на функции
Производни
Основни теореми за диференцируеми функции
Изследване на функция
Неопределен интеграл
Интегриране на рационални функции
Дефиниция и свойства на определен интеграл
Теорема на Нютон-Лайбниц
Приложение на определен интеграл
Несобствени интеграли. Числено пресмятане на интеграли.
Курсова Работа
Въпросник

Висша математика - част 1

Комплексни числа и полиноми
Матрици и детерминанти
Матрична алгебра. Формули на Крамер
Системи линейни уравнения
Линейни и векторни пространства
Уравнения на права и равнина
Непрекъснатост и производна на функции
Формула на Тейлър
Изследване на функция
Неопределен интеграл
Определен интеграл
Приложения на определен интеграл
Функции на много променливи. Формула на Тейлор
Екстремуми
Двоен и троен интеграл
Криволинейни интеграли от първи и втори род
Повърхнинни интеграли от първи и втори род
Вероятност на събитие. Схема на Бернули
Случайни величини
Гранични теореми
Курсова работа
Въпросник

Висша математика - част 2

Числови редове
Степенни редове
Редове на Фурие - L2 - теория
Редове на Фурие - поточкова сходимост
Диференциални уравнения от първи ред
Теорема за съществуване и единственост
Линейни диференциални уравнения от n-ти ред
Линейни диференциални уравнения с постоянни коефициенти
Системи диференциални уравнения
Функции на комплексна променлива
Ред на Лоран
Теорема на резидуумите
Преобразование на Лаплас и z-преобразование
Преобразование на Фурие
Въпросник
Курсова работа

Статистика (за психолози)

Предмет на статистиката
Представителни извадки. Описателни методи
Нормални разпределения. Линейна корелация
Извадкови разпределения. Доверителни интервали
Проверка на статистически хипотези
Анализ на независими извадки
Анализ на зависими извадки
Анализ на категорийни величини
Регресионен и дисперсионен анализ
Факторен анализ

Линейна алгебра и аналитична геометрия

Комплексни числа и полиноми
Матрици и детерминанти
Матрична алгебра. Формули на Крамер
Системи линейни уравнения
Линейни и векторни пространства
Скаларно, векторно и смесено произведение
Права в равнината
Криви от втора степен в равнината
Равнина в пространството
Права в пространството
Курсова работа
Въпросник

Избрани глави от математиката

Функции на много променливи
Частни производни. Формула на Тейлър
Екстремуми
Двоен и троен интеграл
Пресмятане на двоен и троен интеграл
Криволинейни интеграли от първи и втори род
Повърхнинни интеграли от първи и втори род
Числови редове
Степенни редове
Редове на Фури - L2 - теория
Редове на Фурие - поточкова сходимост
Диференциални уравнения от първи ред
Линейни диференциални уравнения от n-ти ред
Линейни диференциални уравнения с постоянни коефициенти
Вероятност на събитие
Формула за пълната вероятност
Случайни величини
Гранични теореми
Функции на комплексна променлива
Ред на Лоран
Теорема на резидуумите
Функциите ez, ln z и za
Преобразование на Лаплас и z-преобразование
Преобразование на Фурие
Курсова работа
Въпросник

Приложна математика - НРС

Комплексни числа и полиноми
Матрици и детерминанти
Матрична алгебра. Формули на Крамер
Системи линейни уравнения
Линейни и векторни пространства
Уравнения на права и равнина
Непрекъснатост и производна на функции
Формула на Тейлър
Изследване на функция
Неопределен интеграл
Определен интеграл
Функции на много променливи. Формула на Тейлор
Екстремуми
Двоен и троен интреграл
Обикновени диференциални уравнения
Вероятност на събитие. Схема на Бернули
Случайни величини
Случайни извадки. Оценка на параметрите
Доверителни интервали. Проверка на хипотези
Регресионен и сравнителен анализ
Курсова работа
Въпросник

Приложна математика - ЗНБАК

Комплексни числа и полиноми
Матрици и детерминанти
Матрична алгебра. Формули на Крамер
Системи линейни уравнения
Линейни и векторни пространства
Уравнения на права и равнина
Непрекъснатост и производна на функции
Формула на Тейлър
Изследване на функция
Неопределен интеграл
Определен интеграл
Приложения на определен интеграл
Функции на много променливи. Формула на Тейлор
Екстремуми
Криволинейни интеграли от първи и втори род
Повърхнинни интеграли от първи и втори род
Вероятност на събитие. Схема на Бернули
Случайни величини
Гранични теореми
Курсова работа
Въпросник